این دستگاه، دستگاهی برای اندازه گیری شدت میدان مغناطیسی است. اندازه گیری میدان مغناطیسی به کمک سنسور اثر هال موجود در نوک پروب انجام می شود.

ویژگی ها:

  • محدوده اندازه گیری: 0 تا 2000 میلی تسلا
  • قابلیت اندازه گیری میدان مغناطیسی در حالت متناوب(AC) و مستقیم(DC)
  • مجهز به دو نوع پروب در راستای میدان و عمود بر میدان
  • نمایشگر 3.2 اینجی رنگی
  • اندازه گیری با دقت نمایش 0.01 و حداکثر 5 درصد خطا
  • قابلیت میانگین گیری
تسلامتر ساخت شرکت فاپن