تسلامتر

تسلامتر (گاوس متر) میدان مغناطیسی میدانی است که از حرکت ذره باردار به وجود می آید، به بیانی دیگر این میدان ناشی از تغییرات میدان الکتریکی است. از قوانین ماکسول می دانیم که تک قطبی مغناطیسی وجود ندارد. میدان مغناطیسی توسط دوقطبی مغناطیسی ایجاد می شود که یا به صورت حلقه بسته حامل جریان و […]