انتخاب شرکت فاپن به عنوان ارزش آفرین برتر سال 96

انتخاب شرکت فناوری ایرانیان پژوهش نصیر (فاپن) به عنوان ارزش آفرین برتر مرکز رشد دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی در سال 96

 

مصاحبه با دکتر افضل زاده در نشریه مرکز رشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مصاحبه با دکتر افضل زاده در نشریه مرکز رشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی